Badania naukowe prowadzone w Instytucie Fizyki

Pracownicy Instytutu Fizyki prowadzą badania naukowe zarówno w ramach grup badawczych, jak i indywidualnie. Poniżej mogą Państwo znaleźć krótki opis głównych zagadnień, w obrębie których prowadzone są badania na Instytucie Fizyki

Astronomia i Astrofizyka – powstawanie i ewolucja układów planetarnych, akrecja na czarne dziury, gwiazdy neutronowe i białe karły, struktura i ewolucja aktywnych jąder galaktyk, promieniowanie kosmiczne.

Badania w tym zakresie prowadzi Zespół CASA* – US – Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych

Kosmologia i Teoria Grawitacji – kosmologia oparta na teoriach unifikacji oddziaływań fundamentalnych (jądrowych silnych i słabych, elektromagnetycznych i grawitacyjnych – teorii superstrun, membran i M-teorii; ciemna energia i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie; naturalny reaktor jądrowy Oklo a zmienność stałych oddziaływań fizycznych.

Badania w tym zakresie prowadzi Szczecińska Grupa Kosmologiczna

Fizyka Ciała Stałego – dynamika zjawisk nierównowagowych w ciałach stałych od makro- do nanostruktur; przejścia fazowe; dynamika wielokwantowych, wielospinowych stanów i przejść spektroskopowych; spektroskopia magnetycznego rezonansu.

Badania w tym zakresie prowadzą Magnetyczny Rezonans Jądrowydr hab. Fedaruk Ryhor, laboratoria eLBRUS

Fizyka Molekularna – nierelatywistyczna i relatywistyczna teoria kwantowo-mechaniczna układów kulombowskich, kwazi-rozwiązywalne układy fizyczne, przewidywanie właściwości elektronowych atomów i cząsteczek, doświadczenia numeryczne in silico, symulacja numeryczna układów nanostrukturalnych, zastosowanie obliczeń kwantowo-mechanicznych w chemii, biochemii i farmakologii, fizyka molekularna i statystyczna wysokich temperatur.

Badania w tym zakresie prowadzą Grupa Fizyki Molekularnejdr hab. inż. Buchowiecki Marcin

Fizyka Jądrowa i Medyczna – badanie rozpadów promieniotwórczych i reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach, reakcje jądrowe w plazmach astrofizycznych, nukleosynteza, energetyka jądrowa, oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią nieożywioną i ożywioną, zmiany genetyczne wywołane promieniowaniem jądrowym, komórkowe mechanizmy reperacyjne.

Badania w tym zakresie prowadzą Grupa Fizyki Jądrowej, Plazmy i Medycznej, laboratoria eLBRUS

Elektrodynamika i Optyka – oddziaływanie kwantowego pola elektromagnetycznego z ośrodkami materialnymi, oddziaływanie układów atomowych z silnymi polami laserowymi.

Badania w tym zakresie prowadzone są w laboratoriach eLBRUS

Teoria Pola i Fizyka Polimerów – topologiczne teorie pola, metody nieperturbacyjne w teorii pola, korespondencja AGT, modele macierzowe. Zastosowanie teorii pola w fizyce polimerów i w opisie układów niskowymiarowych. Symulacje Monte Carlo i MD układówpolimerowych. Techniki kalorymetrii stosowane w fizyce polimerów.

Badania w tym zakresie prowadzą Grupa Teorii Pola, laboratoria eLBRUS