W przygotowaniu.

Z dniem 1 października 2019 r. uprawnienia Uniwersytetu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego realizowane są przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Postępowania doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczychdyscyplinie fizyka prowadzone są przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Fizyki US jest prof. dr Jerzy Ciosłowski.

Procedury i obowiązujące akty prawne:

  1. ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. – o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2023 poz. 212
  1. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  1. ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  1. uchwała nr 58/2019 Senatu US – Statut US – ujednolicona wersja na dzień 11 maja 2022 r.
  1. uchwała nr 85/2021 Senatu US z dnia 29 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim – tekst ujednolicony

 

Baza osób, którym nadano stopnie naukowe lub, których procedury są w toku, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Szczecińskiego: http://bip.usz.edu.pl/artykuly/338/doktoraty-i-habilitacje

Obsługę administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego wszczęte po 1 października 2019 r. prowadzi Sekcja ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze(§15 ust.1 – uchwała nr 85/2021 Senatu US z dnia 29 września 2021 r.).

Wszystkie postępowania awansowe wszczęte przed 30 kwietnia 2019 r. obsługiwane są za pośrednictwem Sekcji ds. Nauki – Nauki Ścisłe i Przyrodnicze zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami.

Przewody doktorskie (przepisy obowiązujące doktorantów, którzy wszczęli przewód przed 30 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy, wszczęte i niezakończone do dnia 1.10.2018 r. przewody doktorskie są prowadzone na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli stopień nadany będzie po 30.04.2019 r. – to będzie on nadany zgodnie z klasyfikacją ustaloną w rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818);

Zgodnie z art. 179 ust. 4 pkt.2 ustawy, przewody otwarte na starych zasadach (do 30 kwietnia 2019 r.), niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r., odpowiednio umarza się albo zamyka.

Obowiązujące przepisy dotychczasowe:

Tekst ujednolicony Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 września 2017 r.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261)

mgr Dominik Böhm
Szczegóły:
Imię i nazwisko doktoranta: Dominik Böhm
Rodzaj postępowania: doktorskie
Dziedzina: nauki nauk ścisłych i przyrodniczych
Dyscyplina: nauki fizyczne
Temat rozprawy doktorskiej: Nuclear fuel recycling by distillation-based separation

Data wszczęcia postępowania: 2023-06-23
Status postępowania: w toku

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Dominikowi Böhm

Temat rozprawy doktorskiej: Nuclear fuel recycling by distillation-based separation
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Böhm w jęz. ang. i pol.

Jednostka prowadząca postępowanie: Uniwersytet Szczeciński

Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Fizyki

promotor: prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski – Uniwersytet Szczeciński
recenzent: prof. Daniela Galatro, PhD, MSc, PEng – University of Toronto, Kanada
recenzent: prof. dr hab. inż. Andrzej Górak – Politechnika Łódzka
recenzent: prof. dr -Ing. habil. Jerzy Maćkowiak – Technische Universität Dortmund, Niemcy

Rozprawa doktorska: Rozprawa doktorska mgr. Dominika Böhm

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Böhm – prof. Daniela Galatro, PhD, MSc, PEng_ w jęz. angielskim
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Böhm – prof. dr hab. inż. Andrzej Górak
Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Böhm – prof. Dr-Ing. Habil. Jerzy Maćkowiak

Zawiadomienie o publicznej obronie

Data publicznej obrony: 16.11.2023 r.

Data nadania stopnia: 16.11.2023 r.


 
mgr Roberto Caroli

https://bip.usz.edu.pl/doktorat-habilitacja/16815/roberto-caroli

 

Temat rozprawy doktorskiej: Ricci Cosmologies

 

data wszczęcia postępowania: 14 czerwca 2022 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Fizyki
promotor: prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski

 

recenzent: prof. dr. hab. Andrzej Borowiec – Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała) (recenzja)
recenzent: prof. dr. hab. Marek Rogatko – Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (uchwała) (recenzja)
recenzent: prof. dr. hab. Boudewijn Roukem – Instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (uchwała) (recenzja)

 

streszczenie w jęz. polskim – mgr Roberto Caroli – (pobierz załącznik)
streszczenie w jęz. ang. – mgr Roberto Caroli – (pobierz załącznik)

uchwała o nadaniu stopnia doktora – (pobierz załącznik)

Zawiadomienie o publicznej obronie zdalnej

 


 
mgr Paolo Cremonese
 
Temat rozprawy doktorskiej: Thesis submitted in satisfaction of the final requirement for the Degree of Philosophoae Doctor in Physics
 
data wszczęcia postępowania: 25 maja 2022 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Fizyki
promotor: dr hab. Vincenzo Salzano, prof. US
 
recenzent: prof. dr hab. Marek Biesiada – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Warszawie (uchwała) (recenzja)
recenzent: prof. dr hab. Tomasz Bulik – Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała) (recenzja)
recenzent: prof. dr hab. Piotr Jaranowski – Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (uchwała) (recenzja)
 
streszczenie w jęz. polskim  – mgr Paolo Cremonese – (pobierz załącznik)
streszczenie w jęz. ang. – mgr Paolo Cremonese – (pobierz załącznik)
rozprawa doktorska – mgr Paolo Cremonese – (pobierz załącznik)
uchwała o nadaniu stopnia doktora – (pobierz załącznik)
 

 
mgr Fabian László  Konstantin Wagner
 
Temat rozprawy doktorskiej: Modified uncertainty relations from classical and quantum gravity
 
data wszczęcia postępowania: 25 maja 2022 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Fizyki
promotor: prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
promotor pomocniczy: dr Hussein Gohar
 
recenzent: prof. dr hab. Jerzy Kowalski-Glikman – Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała) (recenzja)
recenzent: prof. dr hab. Jerzy Lewandowski – Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała) (recenzja)
recenzent: dr hab. Jakub Mielczarek – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (uchwała) (recenzja)
 
streszczenie w jęz. polskim  – mgr Fabian Wagner – (pobierz załącznik)
streszczenie w jęz. ang. – mgr Fabian Wagner – (pobierz załącznik)
rozprawa doktorska – mgr Fabian Wagner – (pobierz załącznik)
uchwała o nadaniu stopnia doktora – (pobierz załącznik)
 
 

 
mgr Samuel Barroso Bellido
 
Temat rozprawy doktorskiej: What Could a Pair of Universes Tell Us About the Multiverse?
 
data wszczęcia postępowania: 25 maja 2022 r.
Organ prowadzący postępowanie: Rada Naukowa Instytutu Fizyki
promotor: prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 
recenzent: dr hab. Przemysław Małkiewicz, prof. NCBJ – Zakład Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie (uchwała) (recenzja)
recenzent: dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. UWr – Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego (uchwała) (recenzja)
recenzent: dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ – Instytut Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (uchwała) (recenzja)
 
streszczenie w jęz. polskim  – mgr Samuel Barroso Bellido – (pobierz załącznik)
streszczenie w jęz. ang. – mgr Samuel Barroso Bellido – (pobierz załącznik)
rozprawa doktorska – mgr Samuel Barroso Bellido – (pobierz załącznik)
uchwała o nadaniu stopnia doktora – (pobierz załącznik)

Postępowania habilitacyjne

Wnioski o wszczęcie postępowania habilitacyjnego należy składać do Rady Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków znajdują się na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.wymagania-dokumentacyjne-wnioskow-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego.html

Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora prowadzone są przez Radę Doskonałości Naukowej.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków w sprawie nadania tytułu profesora zamieszczone są na stronie RDN:

https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-w-sprawie-nadania-tytulu-profesora.html

Aktualne informacje w sprawie nadania tytułu profesora znajdują się na stronie Działu Nauki i Projektów Naukowych US: http://dn.usz.edu.pl/postepowania-awansowe/