Laboratoria Badawczo–Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego (eLBRUS)

Projekt eLBRUS ma na celu stworzenie centrum badawczo-rozwojowego dla badań materii twardej, miękkiej i ożywionej, wykorzystując akcelerator z ultra wysoką próżnią. W skład kompleksu badawczo-rozwojowego eLBRUS wchodzą cztery laboratoria:

Cele projektu eLBRUS obejmują m.in.:

  • stworzenie bazy badawczo-rozwojowej
  • wzrost efektywności wykorzystania wysokiego potencjału badawczego kadry naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego
  • integracja środowiska naturalnego z podmiotami gospodarczymi i społecznymi
  • połączenie unikalnych badań podstawowych z działalnością usługowo-doradczą

Beneficjent: Uniwersytet Szczeciński
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Działanie: 1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie: 1.2.2. Infrastruktura B+R
Dziedzina: badania, rozwój, innowacje
Wartość projektu: 10 198 173,45 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 219 550,00 zł

Laboratorium Fizyki Jądrowej i Medycznej
Na potrzeby Laboratorium Fizyki jądrowej i Medycznej budowany jest prototypowy i unikatowy na skalę światową system akceleratora lekkich jonów ze źródłem jonów i systemem transportu wiązki oraz komorą rozproszeń. System zostanie wyposażony w aparaturę umożliwiającą pracę w warunkach ultrawysokiej próżni. Stosowane metody fizyki jądrowej połączone z metodami diagnostycznymi fizyki powierzchni, materii skondensowanej i optyki, pozwolą kompleksowo badać zagadnienia związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, tworzyć tzw. inteligentne materiały i leki, rozwijać nowe metody radioterapeutyczne w walce z chorobą nowotworową.

Laboratorium Radiospektroskopii
W Laboratorium Radiospektroskopii Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki są prowadzone badania różnych aktualnych zagadnień fizyki ciała stałego metodami magnetycznego rezonansu jądrowego. Obecnie metoda magnetycznego rezonansu jądrowego (w skrócie NMR, z ang. Nuclear Magnetic Resonance) jest jedną z najważniejszych doświadczalnych metod nauk ścisłych. W chemii i fizyce praktyczne zastosowania NMR dają możliwość otrzymania ważnej informacji o strukturze, wewnętrznej dynamice oraz reakcjach chemicznych różnych związków organicznych i nieorganicznych, znajdujących się w stanie ciekłym lub stałym.

Laboratorium Polimerów
Polimery są złożonymi molekułami i występują w różnych stanach, które z grubsza można określić jako szkliste, krystaliczne oraz amorficzne. Głównym celem laboratorium polimerów będzie wspieranie i rozwój gospodarki naszego województwa. Szczególnie ważna w tym zakresie będzie współpraca z Wydziałem Nauk o Ziemi w celu wykorzystania rozwiązań wypracowanych w trakcie ewolucji przez organizmy zamieszkujące Morze Bałtyckie w tworzeniu lepszych materiałów. Istotna będzie też współpraca z centrum CASA*, umożliwiająca kontakty z astrobiologami w całej Europie i na świecie. Badania będą dotyczyły zastosowań np. w chemii i tzw. przemyśle kosmicznym.

Laboratorium Optoelektroniki
Laboratorium Optyki i Optoelektroniki służy już naukowcom i studentom, a będą w nim możliwe także badania stosowane na rzecz podmiotów gospodarczych regionu. Podstawowym narzędziem badawczym współczesnej optyki jest laser – silne źródło światła o własnościach, których nie posiada światło naturalne, np. słoneczne. Laboratorium wyposażone jest m.in. w około 10 laserów półprzewodnikowych, wykorzystywanych do badań zjawisk optycznych. Aparatura badawcza, to także interferometry, wykorzystywane do precyzyjnej analizy kształtu obiektów, a także w układy obrazujące, przy pomocy których można wykonywać doświadczenia z zakresu technik obrazowych, mogą być one także wykorzystane w układach procesorów optycznych.