• Nazwa / Name

  Grupa Fizyki Jądrowej, Plazmy i Medycznej

  Group of Nuclear, Plasma and Medical Physics

 • Opis / Description

  Grupa zajmuje się badaniami eksperymentalnymi i teoretycznymi odziaływań jąder atomowych, atomów i cząstek elementarnych z materią ożywioną i nieożywioną. Tematy badań obejmują szeroką gamę zagadnień poczynając od astrofizyki jądrowej, poprzez fizykę reakcji jądrowych przy bardzo niskich energiach, aż do radiobiologii i radioterapii. Jednym z zagadnień aplikacyjnych jest opracowanie koncepcji nowych źródeł energii bazujących na fuzji i rozczepieniu jądrowym.

   

  The group deals with experimental and theoretical studies of interactions of atomic nuclei, atoms and elementary particles with living and inanimate matter. Research topics cover a wide range of issues ranging from nuclear astrophysics, through the physics of nuclear reactions at very low energies, to radiobiology and radiotherapy. One of the application issues is the development of new concepts of energy sources based on nuclear fusion and fission.

 • Dyscypliny / Disciplines

  Nauki Fizyczne

  Physical Sciences

 • Więcej informacji / More information

 • Kontakt / Contact

  Instytut Fizyki, Institute of Physics

   

  prof. dr hab. Konrad Czerski, konrad.czerski@usz.edu.pl, tel. 1251, pok. 413

  dr Natalia Targosz-Ślęczka, natalia.targosz-sleczka@usz.edu.pl, tel. 1343, pok. 316

  dr Marcin Ślęczka, marcin.sleczka@usz.edu.pl, tel. 1016, pok. 312