Historia Instytutu Fizyki

Fizyka akademicka zaistniała w Szczecinie w 1968 roku w ramach kierunku studiów matematyka z fizyką prowadzonego przez nowo utworzony Wydział Matematyczno-Przyrodniczy powstającej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, jako filii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od początku istnienia fizyka, tak jak i cały Wydział mieściła się przy ulicy Wielkopolskiej 15. Początkowo był to Zakład Fizyki, który zatrudniał tylko jednego etatowego pracownika, jego kierownika mgr Stanisława Wrońskiego. Dwóch pracowników etatowych pracowało w Zakładzie fizyki w roku akademickim 1970/71, a trzech rok później. Pozostali pracownicy byli zatrudnieni na godzinach zleconych.
W drugim roku istnienia Wydziału powołano zaoczne studia zawodowe dla absolwentów studiów nauczycielskich z kierunkiem: matematyka z fizyką. Studia te trwały 1,5 roku i miały umożliwić zdobycie wykształcenia wyższego. W pierwszym okresie istnienia Zakładu Fizyki badania prowadzone były w dziedzinie:

 • fizyki morza,
 • ferroelektryków,
 • metodyki nauczania fizyki.

Zainteresowanie studiowaniem na Wydziale było początkowo duże. W pierwszym roku na 79 miejsc było 130 chętnych. W latach następnych liczba chętnych była bardziej zmienna. Pierwsi absolwenci ukończyli Wydział w 1971 roku (42 osoby). W 1973 roku przekształcono WSN w samodzielną uczelnię WSP, a uchwałą Senatu z dnia 28 stycznia 1974 r. w ramach zakładów powołano do życia pracownie. W Zakładzie Fizyki powstały wtedy cztery pracownie:

 • fizyki doświadczalnej,
 • fizyki teoretycznej,
 • fizyki morza i dynamiki ośrodków ciągłych,
 • metodyki fizyki.

Do 1975 kadra naukowo-dydaktyczna Zakładu Fizyki składała się wyłącznie z magistrów. Począwszy od roku akademickiego 1975/76 zostali zatrudnieni w Zakładzie trzej doktorzy dr Władysław Arsoba, dr Jan Budziński i dr Janusz Garecki. Po usilnych staraniach wcześniej zatrudnionego mgr Henryka Gurgula i przy poparciu ówczesnego Dziekana doc. dr hab. Józefa Kopcia, zostały uruchomione studia magisterskie z fizyki.

Po przekształceniu WSP w Uniwersytet, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy otrzymał nazwę Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, a Zakład Fizyki został przemianowany na Katedrę Fizyki. Pracownie zostały przekształcone w Zakłady. Nastąpiło zauważalne wzmocnienie kadrowe pracownikami z innych uczelni w kraju. Powstały też nowe Zakłady. Nowa struktura organizacyjna miała postać:

 • Zakład Fizyki Cząstek Elementarnych,
 • Zakład Fizyki Molekularnej,
 • Zakład Fizyki Ciała Stałego,
 • Zakład Fizyki Morza,
 • Zakład Optyki Koherentnej,
 • Pracownia Dydaktyki Fizyki i Astronomii.

Od roku akademickiego 1992/93 do 2000/2001 Katedra Fizyki samodzielnie prowadziła nabór wyłącznie na trzyletnie studia zawodowe kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata. Począwszy od roku akademickiego 1995/96 Katedra Fizyki US i Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej uruchomiły wspólnie prowadzony kierunek studiów fizyki technicznej. Nabór kandydatów prowadzony był zarówno na jednolite studia magisterskie (specjalności – fizyka ciała stałego i optoelektronika), jak i na studia uzupełniające (specjalność – fizyka ciała stałego). Pierwszego października 2000 roku po zatrudnieniu w Katedrze Fizyki kilku nowych osób (astronomów i astrofizyków, w tym prof. Aleksandra Wolszczana) został utworzony nowy Zakład Astronomii i Astrofizyki.

Od pierwszego stycznia 2001 roku decyzją Senatu US Katedra Fizyki została przekształcona w Instytut Fizyki, a począwszy od roku akademickiego 2001/2002 po ośmioletniej przerwie został wznowiony nabór na jednolite studia magisterskie. Oprócz trzyletnich studiów zawodowych zostały uruchomione również dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Poza istniejącymi już dwoma specjalnościami (fizyka i zastosowanie komputerów oraz fizyka środowiska z ekonomią) powstała nowa specjalność – fizyka medyczna. Na wszystkie trzy specjalności w roku akademickim 2001/2002 przyjęto ponad 150 kandydatów. Była to rekordowa liczba kandydatów w historii szczecińskiej fizyki.

Od roku akademickiego 2005/2006 utworzono Zakład Fizyki Jądrowej i Medycznej a od 2008/2009 Zakład Teorii Pola uwzględniając rozwój kadry naukowo-dydaktycznej i potencjału badawczego w tych dziedzinach.

W dniach 9 – 14 września 2007 odbył się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 XXXIX Zjazd Fizyków Polskich. Zjazd został zorganizowany przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego wraz z Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Szczecińską i Akademią Morską w Szczecinie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu był przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTF dyrektor Instytutu Fizyki US dr hab. prof. US Adam Bechler. Organizatorzy zadbali o bogaty program naukowy Zjazdu składający się z sesji plenarnych i specjalistycznych, a także sesji plakatowych oraz imprez towarzyszących, wśród których najświetniejszą była ceremonia nadania doktoratu honorowego Profesorowi Johnowi Barrow’owi.

Podczas spotkania z pracownikami wydziału dn. 31 X 2007 roku Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Andrzej Witkowski ogłosił zdobycie przez WMF praw do doktoryzowania w zakresie Fizyki.