Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 28.07.2020 przyznało dotację podmiotową w wysokości 690 000 zł na finansowanie w latach 2020-2022 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego pn. Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS.

Decyzją nr 33/E-341/SPUB/SP/2020, na podstawie art. 365 pkt 5 lit. a, art. 369 ust. 1 i art. 371 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Uniwersytetu Szczecińskiego, nr ID: 458479, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację podmiotową w wysokości ogółem: 690 000 zł, z tego: w 2020 r. – 230 000 zł, w 2021 r. – 230 000 zł, w 2020 r. – 230 000 zł na finansowanie w latach 2020-2022 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego pn. Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS.